Przedszkole Publiczne nr 2

 

Nawigacja

O przedszkolu

ZASADY REKRUTACJI DZIECI
Przedszkole Publiczne Nr 2

w Kamiennej Górze

Podstawa prawna:

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991r. ( Dz.U. z2004r. nr 256,poz.594 z późn. zm.)
 • Statut Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

Tok postępowania rekrutacyjnego w danym roku określa Zarządzenie  Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

1.      Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze, przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola,

2.      Do Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

3.       W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.      Dziecko przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

6.      Liczba oddziałów określona w projekcie organizacyjnym przedszkola jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

7.      Podstawowa rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze odbywa się raz w roku.

II a. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:

(opracowane zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 18.01.2014r. (Dz.U.2014.poz.7) w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i placówek oświatowych)

 1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a)       Dzieci sześcioletnie

b)      Dzieci zamieszkałe w Gminie Miejskiej Kamienna Góra

 

2.      Kryteria podstawowe

a)      Dzieci z rodzin wielodzietnych ( troje i więcej dzieci) – 5 pkt.

b)      Dzieci niepełnosprawne – 5 pkt.

c)      Dzieci, którego jedno z rodziców jest niepełnosprawne – 5 pkt.

d)     Dzieci, którego oboje rodziców jest niepełnosprawne – 5 pkt.

e)      Dzieci, które posiadają niepełnosprawne rodzeństwo – 5 pkt.

f)       Dzieci samotne wychowywanie w rodzinie – 5 pkt.

g)      Dzieci objęte pieczą zastępczą – 5 pkt.

3.      Kryteria dodatkowe

a)      Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 1 pkt.

b)      Oboje rodziców dziecka lub opiekunowie prawni są zatrudnieni w ramach pracowniczego stosunku pracy, samo zatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilno – prawnych – 2 pkt.

c)      Jedno z rodziców lub opiekun prawny dziecka jest zatrudniony  w ramach  pracowniczego stosunku pracy, samo zatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilno – prawnych – 1 pkt.

d)     Dziecko, które uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze – 1 pkt.

 

Określa się obowiązujące rodzaje  dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych:

- co do pkt. 3 b), c):

a) zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie rekrutacyjnym wystawione przez pracodawcę,

b) kopia aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z oświadczeniem, że działalność ta nie uległa zawieszeniu lub likwidacji,

c) zaświadczenie o treści cywilno – prawnej wystawione przez zleceniodawcę,

- co do pkt. 3 d)

a) oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, ze dziecko uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze

4.      Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kamienna Góra przyjmowane są w miarę wolnych miejsc w postępowaniu uzupełniającym.

III. Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

1. Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a) Wicedyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kamiennej Górze - przewodniczący komisji

b) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

c) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek

2. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą brać udział przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prawach obserwatora.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w danym roku szkolnym zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym przez dyrektora w zarządzeniu  sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata przedszkola
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 4.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 5.  Listy, kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie o przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata zwraca się do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 10. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

IV. Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Zasady postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie  Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

V. Zadania dyrektora przedszkola

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a. Wydanie Zarządzenia  w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów
b. Wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
c. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym
d. Sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu dzieci zgłoszonych z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:
- nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,
- adresy zamieszkania dzieci,
- informacje o pełnym (z wyżywieniem) lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.


VI. Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II. a