Przedszkole Publiczne nr 2

 

Nawigacja

O przedszkolu

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym nr 2

w Kamiennej Górze

 

5.30 – 7.30– Schodzenie się dzieci. Zabawy i czynności swobodnie podejmowane przez dzieci. Udział dzieci w zabawach inspirowanych przez nauczycielkę. Zabawy i zajęcia indywidualne i w małych grupach. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Planowanie czynności na cały dzień.

7.30 – 12.30 czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.

7.30 – 8.30– Czynności porządkowo – gospodarcze. Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych. I śniadanie

8.30- 9.00 – przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne , I śniadanie

9.00 – 10.00– Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja zadań programu wychowania przedszkolnego. Realizacja przyjętych do realizacji programów i planów pracy.

Proponowanie dzieciom zróżnicowanych form aktywności grupowych, indywidualnych i w małych zespołach, w sali i na powietrzu.

W grupach najstarszych zajęcia mające na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

10.00 -  10.30–  Przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne. II śniadanie

10.30 – 11.30– Zabawy dowolne i inspirowane w sali i na powietrzu. Dowolna działalność dzieci: plastyczna, konstrukcyjna, ruchowa, muzyczna, słowna, teatralna, zabawy tematyczne. Zajęcia sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

11.30 – 12.30 - Zabawy dowolne oraz zorganizowane na powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. Gry i zabawy sportowe. Spacery i wycieczki. Prace gospodarcze porządkowe i ogrodnicze.

12.30 – 13.00 - Czynności samoobsługowe, porządkowo – gospodarcze i higieniczne, przygotowanie do posiłku.

13.00 – 13.30Obiad

13.30 – 14.00– Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Indywidualna praca stymulująca lub korekcyjno – kompensacyjna. Kontakty indywidualne.

Odpoczynek – relaksacja  i wizualizacja, słuchanie bajek literackich i muzycznych.

14.00 – 16.30 - Zajęcia dodatkowe dla dzieci chętnych ( taniec, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna). Zabawy wg zainteresowań w kącikach tematycznych. Porządkowanie kącików. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje dzieci. Indywidualne kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program:

,,Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska