Przedszkole Publiczne nr 2

 

Nawigacja

O przedszkolu

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

W czerwcu 2011r. w naszej placówce odbyła sie ewaluacja zewnetrzna przeprowadzana przez

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Ewaluacja problemowa dotyczyła procesów zachodzących w przedszkolu.

Wyniki ewaluacji dostępne są na stronie internetowej MEN, pod podanym niżej adresem.

http://www.platforma.npseo.pl/reports/6d195d44f63d849e7d52a88a1c2a8f9b.pdf

Poniżej przedstawiamy gółwne wnioski.

1.Działania podejmowane przez przedszkole tworzą spójną całość i są odzwierciedleniem znanej i akceptowanej przez wszystkie podmioty koncepcji pracy.
2.Koncepcja jest analizowana. Zdaniem dyrektora i nauczycieli nie było potrzeby wprowadzania zmian w koncepcji, gdyż odpowiada na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.
3. Oferta edukacyjna przedszkola jest zgodna z podstawą programową, a jej realizacja sprzyja rozwojowi i edukacji dzieci. Podlega modyfikacji ze względu na zmieniające się potrzeby dzieci i ich rodziców.
4. Przedszkole realizuje nowatorskie programy: „Edukacja dla bezpieczeństwa”, Program adaptacyjny dla nowych rodzin, „Przedszkolak Ekologiem”.
5. Współtworzona przez pracowników przedszkola atmosfera współpracy i wzajemnego wsparcia sprzyja doskonaleniu planowania procesów wspomagania, rozwoju i edukacji dzieci.
6. Nauczyciele współpracują ze sobą, podejmując szereg zróżnicowanych działań w celu optymalizacji warunków rozwoju przedszkola.
7. W przedszkolu podejmowane są działania dostosowane do zdiagnozowanych możliwości i potrzeb dzieci z uwzględnieniem indywidualizacji procesu wspomagania ich rozwoju, w tym zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wymaganie  Poziom spełniania wymagania
Obszar: Procesy  
Przedszkole ma koncepcję pracy B
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
A
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
mają charakter zorganizowany
B
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
efektem współdziałania nauczycieli
B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu
szans edukacyjnych
B